Peraduan King’s Potong “Resipi Hohoho”

Peraduan King’s Potong “Resipi Hohoho”

Peraduan Resipi Hohoho
Peraduan Resipi Hohoho

HOHOHO~! 🎅 Musim cuti ini King’s Potong akan membawa hadiah yang istimewa kepada anda! Sertai peraduan “Resipi Hohoho” di Facebook and Instagram King’s Potong Ice Cream Malaysia pada 3 – 21 Disember 2018 dan berpeluang untuk memenangi hadiah lumayan!! 🎁🎄


5x HADIAH:

2 Hari 1 Malam Penginapan Sunway Resort Hotel & Spa Premier Room + Tiket Sunway Lagoon Theme Park + 2 Multipek King’s Potong (1 Mangga Thai + 1 Bijan Hitam) + Cooler Bag

 

LANGKAH bagi peserta Facebook:

  1. LIKE @KingsPotongMY FB & post peraduan.
  2. HASHTAG #ResipiHohoho & TAG rakan anda.
  3. Lengkapkan BORANG di bit.ly/2BMFBsk
  4. Jangan lupa SHARE kepada kawan!

 

Soalan 1: bit.ly/2rxA6Yz
Soalan 2: bit.ly/2zUHMIZ
Soalan 3: bit.ly/2Eia2bM

 


 

LANGKAH bagi peserta Instagram:

  1. FOLLOW @kingspotongmy & LIKE post peraduan.
  2. HASHTAG #ResipiHohoho
  3. TAG rakan anda dalam komen.
  4. Lengkapkan BORANG di bit.ly/2RzT2S9

 

Soalan 1: bit.ly/2Ei94fE
Soalan 2: bit.ly/2C5kPEH
Soalan 3: bit.ly/2Eia2bM

 

Terma dan Syarat

1. Dengan menyertai King’s Potong “Resipi Hohoho” (“Peraduan”) yang dianjurkan oleh F&N Creameries (M) Sdn Bhd (“Penganjur”), Peserta bersetuju dan akan terikat oleh terma dan syarat ini (“Terma”) dan semua pindaan, penambahan, penggantian dan pengubahsuaian yang mungkin dibuat dari semasa ke semasa oleh Penganjur. Untuk tujuan Terma ini, “Peserta” bermaksud seseorang yang menyertai Peraduan ini.

 2. Kelayakan

a. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang memegang kad pengenalan atau pasport Malaysia yang sah, di kawasan Semenanjung Malaysia.

b. Sebarang penyertaan yang dihantar oleh Peserta yang tidak bermastautin di Malaysia yang memegang kad pengenalan atau pasport Malaysia yang sah akan dianggap tidak sah.

c. Seorang Peserta hanya akan dianggap sah apabila dia adalah pengikut halaman akaun Facebook “King’s Potong Ice Cream Malaysia” dan / atau profil Instagram “@kingspotongmy”.

d. Jika mana-mana Peserta yang berumur di bawah 18 tahun, Peserta mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah, penerimaan Syarat-syarat ini dan persetujuan mereka untuk bertanggungjawab (i) perilaku Peserta; (ii) apa-apa caj yang berkaitan dengan penggunaan Peserta bagi mana-mana kandungan yang disediakan, jika ada; dan (iii) penerimaan Peserta dan pematuhan Terma-terma ini sebelum menyertai Peraduan. Pihak Penganjur menganggap ia sebagai tanggungjawab ibu bapa dan / atau penjaga untuk memantau penyertaan anak-anak / jagaan mereka dalam Peraduan ini. Pihak Penganjur berhak untuk meminta bukti persetujuan ibu bapa / penjaga jika pemenang berada di bawah umur 18 tahun. Jika Peserta tidak mempunyai persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sahnya, Peserta tidak boleh mengambil bahagian dalam Peraduan ini.

e. Mana-mana orang yang;

i. Seorang pekerja: (1) Penganjur dan anak-anak syarikatnya; dan (2) penaja utama yang berkenaan, dan entiti lain yang berkaitan dengan Peraduan dan syarikat induk masing-masing dan / atau syarikat berkaitan; dan / atau

ii. Terlibat dalam membangunkan, mengeluarkan dan mengedar bahan-bahan untuk Peraduan, dan ahli keluarga terdekat, atau individu yang tinggal di rumah yang sama seperti orang-orang tersebut, tidak layak masuk atau menyertai Peraduan.

 3. Tempoh Peraduan

Tempoh Peraduan akan berlangsung dari 3 Disember 2018, 12.00 pagi hingga 21 Disember 2018, 11.59 malam (“Tempoh Peraduan”). Pihak Penganjur mempunyai hak untuk meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima selepas Tempoh Peraduan tidak akan dilayan.

 4. Bagaimana Untuk Mengambil Bahagian:

Untuk penyertaan di Facebook:

1. “Like” halaman Facebook @KingsPotongMY dan post peraduan.

2. “Hashtag” #ResipiHohoho dan “Tag” rakan anda.

3. Lengkapkan borang di bit.ly/2BMFBsk

4. Jangan lupa “Share” peraduan kepada kawan.

Untuk penyertaan di Instagram:

1. “Follow” profil Instagram @kingspotongmy dan “Like” post peraduan.

2. “Hashtag” #ResipiHohoho

3. “Tag” rakan anda dalam komen.

4. Lengkapkan borang di bit.ly/2RzT2S9

 

Pengoperasian Peraduan

a. Peserta yang memenuhi syarat akan ditentukan oleh Penganjur secara rawak.

b. Setiap peserta adalah terhad kepada satu (1) hadiah sahaja.

c. Hanya peserta yang menjawab semua tiga (3) soalan akan dianggap layak untuk bertanding bagi memenangi hadiah

d. Ia adalah syarat terdahulu untuk menyertai Peraduan bahawa semua pemenang bersetuju untuk: (i) pendedahan awam dan penggunaan nama dan gambar mereka untuk tujuan publisiti; (ii) penggunaan nombor kad pengenalan / pasport mereka untuk tujuan pengenalan; dan (iii) mengambil bahagian dalam acara penyampaian hadiah Peraduan (jika ada), tanpa bayaran atau pampasan daripadanya. Selain itu, Peserta dengan ini memberikan Penganjur dan / atau agensi pengiklanan dan promosinya hak dan kebenaran untuk menggunakan namanya, paras rupa, suara dan gambar, imej, rakaman dan / atau rakaman video yang mana paras rupa Peserta boleh muncul untuk tujuan publisiti di mana-mana dan semua media dengan cara atau cara-cara lain yang kini dikenali atau akan dicipta pada masa depan yang berkaitan dengan Peraduan ini tanpa pampasan tambahan.

e. Penyertaan peraduan yang tidak termasuk semua maklumat yang diperlukan dan tidak mematuhi Terma-terma yang terkandung di sini adalah tidak sah, sebagaimana ditentukan oleh Penganjur dalam budi bicara mutlaknya. Penganjur boleh, atas budi bicaranya sendiri, membuang, memadam dan / atau membatalkan penyertaan mana-mana Peraduan jika tidak mematuhi Terma-terma ini.

 5. Hadiah-hadiah

Sebanyak lima (5) Hadiah untuk Tempoh Peraduan:-

5 x Hadiah: 2 Hari 1 Malam Penginapan Sunway Resort Hotel & Spa Premier Room (untuk 2 orang) + Tiket ke Sunway Lagoon Theme Park + 2 Multipek King’s Potong (1 Mangga Thai + 1 Bijan Hitam) + 1 Cooler Bag King’s Potong

Semua hadiah tidak boleh dipinah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau barangan lain dan tertakluk kepada ketersediaan stok. Nilai hadiah mungkin berbeza-beza; Penganjur mempunyai hak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan nilai yang sama tanpa notis terlebih dahulu.

6. Pemenang-pemenang

a. Keputusan Penganjur berkenaan dengan Peraduan ini atau mana-mana bahagiannya adalah muktamad dan tiada surat-menyurat (lisan atau bertulis) akan dilayan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk memberi sebarang alasan atau membuat sebarang ikatan dengan mana-mana orang dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan Peraduan.

b. Pemenang akan dimaklumkan melalui telefon atau melalui apa-apa cara komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh Penganjur berdasarkan butir-butir yang diberikan semasa pendaftaran. Semua pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan kepada Peserta jika: (i) disampaikan melalui mana-mana cetakan atau media elektronik yang dipilih oleh Penganjur yang akan dimaklumkan kepada Peserta pada tarikh penerbitan atau penyiaran; atau (ii) dihantar melalui pos dan diterima oleh dan / atau dimaklumkan kepada Peserta pada hari selepas pengeposan tersebut. Tertakluk kepada yang tersebut di atas, Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang (pemenang-pemenang) tidak menerima sebarang pemberitahuan untuk apa jua sebab.

c. Semua hadiah akan diberikan selepas berakhirnya Tempoh Peraduan. Semua hadiah mesti dituntut dari Penganjur oleh pemenang secara peribadi dalam tempoh 7 hari dari tarikh pemberitahuan mengikut Terma ini. Hadiah yang tidak dikutip dalam tempoh masa yang ditetapkan akan dibatalkan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan, kerosakan teknikal atau kelewatan dalam pengumuman pemenang.

e. Penganjur berhak dan mempunyai hak mutlak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Nilai-nilai hadiah adalah betul pada masa percetakan. Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau apa-apa bentuk manfaat

f. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara berkaitan dengan kualiti dan kesesuaian hadiah yang ditawarkan.

g. Semua pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan pada hadiah semasa penghantaran kepada pemenang (pemenang-pemenang).

h. Ketika mengambil hadiah, pemenang dikehendaki hadir di lokasi penebusan hadiah yang dianggap wajar oleh Penganjur dan menunjukkan kepada pegawai Penganjur kad pengenalan asalnya, nombor telefon dan alamat e-mel berdaftar untuk pengesahan. Penganjur berhak untuk menolak tuntutan pemenang hadiah jika Peserta tidak bersetuju dengan syarat-syarat ini. Bagi semua pemenang hadiah di bawah umur 18 tahun, kedua-dua pemenang dan ibu atau bapa atau penjaganya yang sah dikehendaki menandatangani borang seperti yang ditetapkan oleh Penganjur yang diperlukan untuk mematuhi Terma-terma ini.

i. Dalam situasi tertentu dan tertakluk kepada budi bicara Penganjur, pemenang boleh mencalonkan seorang wakil yang ditetapkan untuk mengutip hadiahnya. Dokumen bertulis seperti surat kebenaran dan pengenalan diri pemenang dan wakil adalah diperlukan.

j. Sekiranya pemenang memilih untuk tidak menerima hadiah, dia akan kehilangan mana-mana dan semua tuntutan terhadap hadiah itu, yang akan diuruskan mengikut budi bicara Penganjur.

k. Mana-mana / Semua produk yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Produk sebenar mungkin berbeza.

 7. Hak Penganjur

a. Penganjur mempunyai hak untuk mengubahsuai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini sekiranya Peraduan: (i) tidak beroperasi seperti yang dirancang; atau (ii) tertakluk kepada gangguan teknikal atau rasuah, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jangkitan yang disebabkan oleh virus komputer, pepijat, gangguan, campurtangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal atau sebarang sebab lain yang berada di luar kawalan Penganjur.

b. Penganjur berhak, mengikut budi bicaranya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang didapati atau disyaki mengganggu proses penyerahan Peraduan atau pengendalian Peraduan ini.

 8. Liabiliti & Tanggungjawab

a. Peserta hendaklah mengambil liabiliti dan tanggungjawab penuh sekiranya berlaku apa-apa liabiliti, kecelakaan, kecederaan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan yang terhasil daripada penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penebusan dan / atau penggunaan hadiah-hadiah.

b. Semua kos, yuran dan/atau perbelanjaan berkaitan yang ditanggung semasa penyertaan dalam Peraduan ini dan / atau semasa penebusan hadiah adalah tanggungjawab penuh pemenang / Peserta.

9. Klausa terputus

Ketidaksahihan atau ketidakwajaran mana-mana peruntukan dalam Terma-terma ini tidak akan menjejaskan atau menjejaskan pengesahan atau penguatkuasaan di atas ketentuan-ketentuan yang selain daripada Terma ini.

 10. Variasi

Penganjur berhak untuk menamatkan Peraduan di atas sebarang sebab, tanpa notis, pada bila-bila masa. Penganjur boleh melalui notis e-mel atau dengan kaedah pemberitahuan lain yang ditetapkan oleh Penganjur, mengubah Terma ini, perbezaan yang akan berlaku pada tarikh yang kami nyatakan tidak kurang dari 7 hari dari tarikh notis. Jika anda tidak menulis kepada kami untuk menarik diri daripada Peraduan selepas tarikh tersebut, anda dianggap telah menerima variasi tersebut. Jika anda tidak menerima variasi, anda mesti menulis kepada kami untuk menarik diri dari Peraduan dan menamatkan Terma ini. Hak Penganjur untuk mengubah Terma-terma ini mengikut cara yang disebutkan di atas boleh dilaksanakan tanpa persetujuan mana-mana orang atau entiti yang bukan pihak kepada Terma-terma ini.

 11. Terma Tambahan:

a. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan F&N Creameries kami dengan nombor 1800-22-8200 atau e-mel kepada kami dengan alamat e-mel icecream-my@fnnfoods.com.

b. Perjanjian ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan menurut Undang-undang Malaysia dan Peserta dengan ini mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

c. Seseorang atau entiti yang bukan pihak kepada Syarat ini tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak 1950 di Malaysia atau undang-undang lain yang sama untuk menguatkuasakan mana-mana Terma ini, tidak kira sama ada orang atau entiti itu telah dikenal pasti dengan nama, sebagai ahli daripada kelas atau sebagai penjelasan.

d. Sekiranya berlaku perlanggaran Syarat ini oleh Peserta, kegagalan penganjur untuk menguatkuasakan Terma-terma ini tidak akan menjadi pengabaian Terma-terma ini, dan kegagalan tersebut tidak akan menjejaskan hak kemudian untuk menegakkan Syarat-syarat ini. Penganjur masih berhak untuk menggunakan hak dan remedinya dalam mana-mana keadaan lain di mana Peserta melanggar Terma ini.

 

King’s Potong Ice Cream Malaysia Facebook:
http://www.facebook.com/kingspotongmy

King’s Potong Ice Cream Malaysia Instagram:
http://www.instagram.com/kingspotongmy

King’s Potong Ice Cream Malaysia LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/kingspotongmy/

King’s Potong Ice Cream Malaysia Quora:
https://www.quora.com/KingsPotong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *